Arhivski fondovi i zbirke

Neizostavni deo misije na zaštiti kulturnih dobara je i obaveza da se sadržaj  predstavi javnosti. Izradom informativnih i obaveštajnih sredstava o arhivskoj građi koju čuva u svojim depoima Arhiv u Kraljevu je realizovao ovaj zadatak. Ova sredstva služe i kao osnov za materijalnu zaštitu arhivske građe.

Informativna sredstva – sumarni inventari, analitički inventari i regesta , podrobno opisuju sadržaj arhivskog fonda ili zbirke.

  • Arhiv u svojim depoima čuva 448 fondova i 5 zbirki
  • Ukupno 2324 dužnih metara građe
  • Urađeno 335 sumarnih inventara
  • Broj fondova i zbirki po opštinama: Kraljevo 305, Vrnjačka Banja 51 i Raška 93. Četiri zbirke ne pripadaju samo jednoj opštini.

(Stanje iz decembra 2016. godine)

*    *    *

Uprava i javne službe

Pravosuđe

  • A.2.1. Arhivski fodovi do 1945.
  • A.2.2. Arhivski fondovi od 1945.

Prosvetne, kulturne i naučne ustanove

Socijalne i zdravstvene ustanove

  • A.5.1. Socijalne ustanove
  • A.5.2. Zdravstvene ustanove

Privreda i bankarstvo

Društveno-političke organizacije, društva i udruženja

Verske ustanove i organizacije

Porodični i lični arhivski fondovi

  • B.1. Porodični arhivski fondovi
  • B.2. Lični arhivski fondovi

Zbirke