Оглас јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./17

Оглас јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1./17

Историјски архив Краљево је дана 30.03.2017. год. на Порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку бр. 1.1.1./17 за набавку добра – набавка путничког аутомобила за потребе Историјског архива Краљево.

Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора