Оглас јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1/20

Историјски архив Краљево је дана 12.08.2020. год. на Порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку бр. 1.1.1./20. за набавку архивских регала за нови депо Историјског архива Краљево.
Више информација на сајту https://jnportal.ujn.gov.rs

Јавни позив
1 Упутство понуђачима како да сачине понуду
2 Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
3 Техничка документација
4 Образац структуре понуђене цене
5 Критеријуми за доделу уговора
6 Техничка спецификација
7 Модел уговора

Обавештење о додели уговора