Oglas javne nabavke male vrednosti br. 1.1.1/20

Istorijski arhiv Kraljevo je dana 12.08.2020. god. na Portalu Uprave za javne nabavke oglasio javnu nabavku br. 1.1.1./20. za nabavku arhivskih regala za novi depo Istorijskog arhiva Kraljevo.
Više informacija na sajtu https://jnportal.ujn.gov.rs

Javni poziv
1 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
2 Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
3 Tehnička dokumentacija
4 Obrazac strukture ponuđene cene
5 Kriterijumi za dodelu ugovora
6 Tehnička specifikacija
7 Model ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora