Примена Закона о архивској грађи и архивској делатности

preduzetnikНародна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији.

Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21) али и отвара простор за побољшање услова за рад архива у Републици Србији и њихов равномеран развој, узимајући у обзир да досадашњи законски оквир није уређивао бројна питања која су била од значаја за рад архива.

Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву Краљево молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.

Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала;
2) Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
3) Општи акт о начину евидентирања, заштите, и коришћења електронских докумената.

Препис архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу онда први пут достављате копију целе архивске књиге.
Нормативнa акта достављате у два примерка (један примерак Вам враћамо), а препис архивске књиге у једном примерку.

Уколико сте у статусу:

  1. Предузетника – Закон о приватним предузетницима ( „Сл. гласник СРС“, бр. 54/89 и 9/90 и „Сл. гласник РС“,бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.)
  2. Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица – Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон)
  3. Представништва страног привредног друштва или огранка – Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

    за сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, бићете благовремено обавештени.