Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

preduzetnikNarodna skupština  Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) te godinu dana nakon toga počela je i njegova zvanična primena.

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Njime se jasno definišu obaveze svih stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (članovi 9-21) ali i otvara prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva u Republici Srbiji i njihov ravnomeran razvoj, uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koja su bila od značaja za rad arhiva.

Ukoliko do sada niste registrovani kao stvaralac i imalac arhivske građe u Istorijskom arhivu Kraljevo molimo Vas da nam uz normativna akta i kopiju arhivske knjige pošaljete i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom.

Član 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje izradu sledećih normativnih akata:

1) Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;
2) Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
3) Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Prepis arhivske knjige se dostavlja najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige.
Normativna akta dostavljate u dva primerka (jedan primerak Vam vraćamo), a prepis arhivske knjige u jednom primerku.

Ukoliko ste u statusu:

  1. Preduzetnika – Zakon o privatnim preduzetnicima ( „Sl. glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Sl. glasnik RS“,br. 46/91, 53/95 i 35/2002.)
  2. Udruženja čiji su osnivači isključivo fizička lica – Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon)
  3. Predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka – Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

    za sada niste u obavezi da dostavite Arhivu normativna akta kao ni arhivsku knjigu. Ukoliko dođe do eventualnih izmena, bićete blagovremeno obavešteni.