A.1.4. Архивски фондови 1941-1944.

  • A.1.4.10. Општина витковачка – Витковац 1943-1944.
  • A.1.4.11. Општина каменичка – Каменица 1943.
  • A.1.4.12. Општина матарушка – Матаруге 1942-1944.
  • A.1.4.13. Општина рашка – Рашка 1941-1944.
  • A.1.4.14. Општина стубалска – Стубал 1943-1944.
  • A.1.4.15. Општина трнавска – Трнавска 1941-1944.