A.1.5. Архивски фондови од 1944.

 • A.1.5.16. Скупштина среза Краљево – Краљево 1944-1967.
 • A.1.5.17. Народни одбор среза студеничког – Рашка 1944-1957.
 • A.1.5.18. Скупштина општине Врњачка Бања – Врњачка Бања 1944-1974.
 • A.1.5.19. Скупштина општине Краљево – Краљево 1944-2000.
 • A.1.5.20. Скупштина општине Рашка – Рашка 1944-1974.
 • A.1.5.21. Скупштина општине Ушће – Ушће 1956-1967.
 • A.1.5.22. Народни одбор општине Адрани – Адрани 1945-1955.
 • A.1.5.23. Народни одбор општине Баљевац – Баљевац 1948-1959.
 • A.1.5.24. Народни одбор општине Биљановац – Биљановац 1953-1955.
 • A.1.5.25. Народни одбор општине Богутовац – Богутовац 1952-1959.
 • A.1.5.26. Народни одбор општине Буковица – Буковица 1952-1955.
 • A.1.5.27. Народни одбор општине Витановац- Витановац 1944-1962.
 • A.1.5.28. Народни одбор општине Витковац – Витковац 1945-1955.
 • A.1.5.29. Народни одбор општине Врба – Врба 1955-1959.
 • A.1.5.30. Народни одбор општине Врњци – Врњци 1947-1959.
 • A.1.5.31. Народни одбор општине Гњилица – Гњилица (Никољача) 1947-1949.
 • A.1.5.32. Народни одбор општине Годачица – Годачица 1945-1955.
 • A.1.5.33. Народни одбор општине Градац – Градац 1944-1955.
 • A.1.5.34. Народни одбор општине Грачац – Грачац 1947-1955.
 • A.1.5.35. Народни одбор општине Драгосињци – Драгосињци 1945-1947.
 • A.1.5.36. Народни одбор општине Жича – Жича 1945-1955.
 • A.1.5.37. Народни одбор општине Каменица – Каменица (1944-1955), 1945-1955.
 • A.1.5.38. Народни одбор општине Лађевци – Лађевци 1947-1959.
 • A.1.5.39. Народни одбор општине Матаруге – Матаруге 1944-1955.
 • A.1.5.40. Народни одбор општине Милатковиће – Милатковиће 1945-1947.
 • A.1.5.41. Народни одбор општине Милочаји – Милочаји 1949-1953.
 • A.1.5.42. Народни одбор општине Мрсаћ – Мрсаћ 1945-1955.
 • A.1.5.43. Народни одбор општине Печеног – Печеног 1945-1955.
 • A.1.5.44. Народни одбор општине Подунавци – Подунавци 1946-1951.
 • A.1.5.45. Народни одбор општине Раваница – Раваница 1945-1955.
 • A.1.5.46. Народни одбор општине Радошиће – Радошиће 1952-1955.
 • A.1.5.47. Народни одбор општине Рвати – Рвати 1952-1955.
 • A.1.5.48. Народни одбор општине Рибница – Рибница 1944-1955.
 • A.1.5.49. Народни одбор општине Рудница – Рудница 1950-1955.
 • A.1.5.50. Народни одбор општине Самаила – Самаила 1944-1959.
 • A.1.5.51. Народни одбор општине Сирча – Сирча 1944-1955.
 • A.1.5.52. Народни одбор општине Стубал – Стубал 1945-1955.
 • A.1.5.53. Народни одбор општине Тавник – Тавник 1949-1955.
 • A.1.5.54. Народни одбор општине Трнава – Трнава 1945-1955.
 • A.1.5.55. Народни одбор општине Цветке- Цветке 1946-1955.
 • A.1.5.56. Народни одбор општине Чукојевац – Чукојевац 1945-1955.
 • A.1.5.57. Месни народни одбор Варево – Варево 1951-1952.
 • А.1 5.58. Месни народни одбор Грдица – Грдица 1945-1947.
 • A.1.5.59. Месни народни одбор Јарчујак – Јарчујак 1945-1947.
 • A.1.5.60. Месни народни одбор Милаковац – Милаковац 1946-1952.
 • A.1.5.61. Месни народни одбор Мислопоље – Мислопоље 1944-1950.
 • A.1.5.62. Месни народни одбор Биниће – Биниће 1945-1946.
 • A.1.5.63. Месни народни одбор Боровиће – Боровиће 1945-1946.
 • A.1.5.64. Месни народни одбор Дражиниће – Дражиниће 1945-1946.
 • A.1.5.65. Месни народни одбор Зарево – Зарево 1945-1946.
 • A.1.5.66. Месни народни одбор Ковачи – Ковачи 1945-1946.
 • A.1.5.67. Управа за путеве и саобраћај среза жичког – Краљево 1951-1955.
 • A.1.5.68. Установа за унапређење привреде среза жичког – Краљево 1955-1958.
 • A.1.5.69. Дирекција шума – Краљево 1952-1959.
 • A.1.5.70. Окружна шумска управа – Рашка 1923-1926.
 • A.1.5.71. Стамбена заједница – Врњачка Бања 1962-1965.
 • A.1.5.72. Друштвени правобранилац самоуправљања општине Врњачка Бања – Врњачка Бања 1981-1990.
 • A.1.5.73. Друштвени правобранилац самоуправљања општине Краљево – Краљево 1976-1991.
 • A.1.5.74. Самоуправна интересна заједница електропривреде региона Краљево – Краљево 1979-1986.
 • A.1.5.75. Регионална самоуправна интересна заједница за геолошка истраживања региона Краљево – Рашка 1978-1986.
 • A.1.5.76. Самоуправна интересна заједница усмереног образовања региона Краљево – Краљево 1977-1990.
 • A.1.5.77. Самоуправна интересна заједница основног образовања општине Краљево – Краљево 1967-1990.
 • A.1.5.78. Самоуправна интересна заједница дечије заштите општине Краљево – Краљево 1972-1990.
 • A.1.5.79. Самоуправна интересна заједница културе општине Краљево – Краљево 1969-1990.
 • A.1.5.80. Самоуправна интересна заједница социјалне заштите општине Краљево – Краљево 1973-1990.
 • A.1.5.81. Самоуправна интересна заједница физичке културе општине Краљево – Краљево, 1973-1990.
 • A.1.5.82. Самоуправнa интереснa заједницa здравствене заштите општине Врњачка Бања – Врњачка Бања 1950-1996.
 • A.1.5.83. Самоуправнa интереснa заједницa здравствене заштите општине Краљево – Краљево 1948-1985.
 • A.1.5.84. Самоуправна интересна заједница здравствене заштите општине Рашка – Рашка 1950-1996.
 • A.1.5.85. Самоуправна интересна заједница за одмор и рекреацију радника општине Краљево – Краљево 1976-1991.
 • A.1.5.86. Самоуправне интересне заједнице за запошљавање општине Краљево – Краљево 1974-1985.
 • A.1.5.87. Самоуправне интересне заједнице општине Врњачка Бања – Врњачка Бања 1978-1991.
 • A.1.5.88. Самоуправне интересне заједнице општине Рашка – Рашка 1967-1990.
 • A.1.5.89. Самоуправна интересна заједница за управљање грађевинским земљиштем општине Краљево – Краљево 1970-1994.
 • A.1.5.90. Месна заједница „Центар“ – Краљево