О Историјском архиву Краљево

Историјски архив Краљево чува основни и незаменљив део културног наслеђа са подручја Града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка.

Решењем Народног одбора среза Краљево, 27. децембра 1960. године, основан је Историјски архив среза Краљево за територију среза Краљево (општине: Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Нови Пазар, Сјеница и Тутин). Од 1. јануара 1964. године права и дужности оснивача преузима Скупштина општине Краљево. Тада је променио име у Историјски архив Краљево.
Од 1980. године територијална надлежност Архива обухвата подручја општина Врњачка Бања, Краљево и Рашка. (Архивско одељење у Новом Пазару основано је 3.12.1975, почело рад 1.4.1976, и прерасло у самостални архив 26.6.1980. за општине Н. Пазар, Сјеница и Тутин).

Стварна надлежност се односи на архивску грађу и регистратурски материјал који су настали у раду ранијих и садашњих органа власти, институција, организација, односно правних субјеката и појединаца са подручја територијалне надлежности до нивоа региона.

Заштита архивске грађе је основна делатност Архива и она се заснива на Закону о културним добрима (Сл. гл. РС 71/94), Правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара (Сл. гл. РС 21/95), Закону о јавним службама (Сл. гл. РС 42/91, 71/94), Закону о делатностима од општег интереса у области културе (Сл. гл. РС 49/92), Закону о раду (Сл. гл. РС 25/05, 61/05), Закону о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 9/02 и 87/02, …….), Решењу о утврђивању територије архива (Сл. гл. РС 7/96), као и на одлукама општина о поверавању послова заштите архивске грађе.
Стручни рад заснива на законским прописима као и на упутствима и препорукама, односно на позитивним достигнућима архивистике.

Рад у Архиву организован је кроз групе послова: заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива (прати 420 стваралаца архивске грађе); архивски депо; сређивање и обрада архивске грађе; центар за информације; публиковање; микрофилмовање и дигитализовање архивске грађе; коришћење архивске грађе и библиотечког материјала; архивска библиотека; културно-просветна, образовна и пропагандна делатност; општи и остали послови.

Користи две зграде, (укупне површине 1308 м2 /1028 +280/) које је опремио за архивске депое и радни простор. Зграде нису у власништву Архива. У згради у Доситејевој 19, опремио је депое за архивску грађу, прихватни депо и библиотеку. Од краја 2004. године у згради на Тргу Светог Саве 1 организује обраду и сређивање архивске грађе и пријем корисника.