A.6.1. Period do 1944.

A.6.1.1. Banke i novčani zavodi

  • A.6.1.1.228. Srpska narodna banka, filijala Kraljevo– Kraljevo 1941-1944.
  • A.6.1.1.229. Banka „Raška“ – Raška 1925-1949.
  • A.6.1.1.230. Kraljevska akcionarska štedionica – Kraljevo 1929-1941.
  • A.6.1.1.231. Kraljevački trgovački kreditni zavod – Kraljevo 1914-1946.

A.6.1.2. Privredna udruženja

  • A.6.1.2.232. Udruženje zanatlija sreza žičkog – Kraljevo 1889-1950.
  • A.6.1.2.233. Udruženje trgovaca za srez žički – Kraljevo 1910-1948.

A.6.1.5. Zadruge

  • A.6.1.5.234. Samailska zemljoradnička zadruga – Samaila 1904-1947.