Подсетник за примену Закона о архивској грађи и архивској делатности

(„Сл. Гласник РС“ број 6/20)

 1. Стваралац архивске грађе и документарног материјала је свако правно лице (фирма, удружење…) и физичко лице које обавља уписану делатност, које има макар једног запосленог, и сваки стваралац има обавезу примењивања Закона.
 2. Обавезно је вођење архивске књиге у коју се евидентира сва грађа и документарни материјал. Постоји прописани образац архивске књиге и правилник о њеном вођењу.
 3. Документарни материјал чине сва документа која настају радом ствараоца. Не чува се трајно већ у роковима које стваралац самостално одреди, после чега се комисијски уништава.
 4. Архивску грађу чине документа која су од ширег културно-историјског, односно друштвеног значаја, која се трајно чувају код ствараоца, а после 30 година од настанка предају архиву на чување.
 5. Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања је документ који доноси стваралац, а у њу се уноси сва документација из основне делатности, као и рачуноводствена и правна документација правног субјекта. Листа се подноси архиву на сагласност. Листе за јавни сектор доносе државни органи. На интернет презентацијама се налазе модели листа које се могу користити уз изостављање сувишне документације, а за уношење специфичне документације субјекта.
 6. Стваралац је дужан да обезбеди одговарајући простор и опрему за смештај документације до уништења или предаје архиву.
 7. Безвредни документарни материјал коме је истекао рок чувања се у наредних годину дана по истеку рока комисијски пописује и након тражења и добијања писане сагласности архива уништава (продаје отпаду).
 8. Стваралац треба да донесе правилник о канцеларијском пословању (користити и прилагодити модел са интернет презентација) и да одреди лице које ће се старати о примени тог правилника и закона.
 9. Што се тиче сгварања будуће грађе у електронској форми и конверзије класичне документације у електронски облик, то ће бити посебно обрађено због одређених кашњења у примени прописа.
 10. Архив је овлашћен да код субјекта врши надзор над применом релевантних прописа.
 11. Питања у вези примене прописа о архивској грађи можете поставити писаним путем:
 • поштом на адресу: Историјски архив Краљево, Трг Светог Саве 1, 36000 Краљево
 • на мејл адресу: arhiv@arhivkraljevo.org.rs

Фабрика вагона Краљево у новом депоу Историјског архива Краљево

fvk04Један од највећих фондова које поседује Историјски архив Краљево је свакако фонд Фабрике Вагона Краљево. Преузимање архивске грађе поменутог фонда вршено је у неколико наврата, са тим да је са последњим преузимањем додато још 93 дужна метра грађе настале у раду Фабрике вагона Краљево у периоду од 1936. до 2016. године, а преузетог од стране Концерна ФВК Краљево доо Краљево . Архивска грађа једног од највећих гиганата наше машиноградње, која је после Другог светског рата запошљавала преко 5000 радника, нашла је своје место у новом депоу Историјског архива у Чика Љубиној улици, опремљеним најсавременијим покретним полицама. Continue reading „Фабрика вагона Краљево у новом депоу Историјског архива Краљево“

Одложена примена уредбе која уређује захтеве и процедуре за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику

Дана 12. новембра 2021. године објављена је Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику (Сл. гласник РС бр. 107/2021) („Уредба“), којом се уређује тзв. електронско архивирање, односно јединствени техничко-технолошки захтеви и процедуре које треба да испуне ствараоци и имаоци архивске грађе и документарног материјала при њиховом чувању и заштити.

Одлагање почетка примене Уредбе

Сходно Уредби о измени Уредбе, која је објављена у Сл. гласнику РС бр. 94/2022 од 25. августа 2022. године, Уредба ће се, уместо од 1. септембра 2022. године како је то иницијално било предвиђено, примењивати од 1. јануара 2024. године. Continue reading „Одложена примена уредбе која уређује захтеве и процедуре за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику“

Предаја преписа архивске књиге обавезна у 2022. години

arhivska-knjiga(Мишљење Министарства културе и информисања, бр. 011-00-71/2021-02 од 29.04.2021. године)

Закон о архивској грађи и архивској делатности, члан 9
Обавеза предаје преписа архивске књиге
из члана 9. став 2. тачка 7) Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020) за привредна друштва настаје 2022. године

„Стваралац архивске грађе и документарног материјала је правно или физичко лице чијим деловањем настаје архивска грађа и документарни материјал (члан 2. тачка 10. Закона) а ималац архивске грађе и документарног материјала носилац права на архивској грађи и документарном материјалу (власник, односно ималац другог стварног права или страна у облигационом односу) или свако друго (правно или физичко) лице које, на било који начин и по било којем основу има државину над њом (члан 2. тачка 11. Закона). Continue reading „Предаја преписа архивске књиге обавезна у 2022. години“

Примена Закона о архивској грађи и архивској делатности

preduzetnikНародна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији.

Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21) али и отвара простор за побољшање услова за рад архива у Републици Србији и њихов равномеран развој, узимајући у обзир да досадашњи законски оквир није уређивао бројна питања која су била од значаја за рад архива.

Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву Краљево молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом. Continue reading „Примена Закона о архивској грађи и архивској делатности“